استعلام پرداختی عوارض شهرداری وسایط نقلیه


شناسه‌ی وسیله‌ی نقلیه


مشخصات وسیله‌ی نقلیه

-


شناسه‌ی وسیله‌ی نقلیه

-

سریال موتور

-

سریال شاسی

-


تاریخ ترخیص

پلاک

مالک

-


سوابق پرداختی‌ها

سازمان زیرمجموعه عوارض فرسودگی جریمه سایر هزینه‌ها مقدار پرداختی تاریخ صدور وضعیت پرداخت تاریخ پرداخ شیوه‌ی پرداخت شماره‌ی سریال